+316 5201 2736
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Voorwaarden

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten, waaronder wordt verstaan het verhuren en verkopen van apparatuur (hierna “het materiaal”) in de meest ruime zin, gedaan door Sonius Rent 4 Event. (hierna “R4E”) met een huurder of koper (hierna “de wederpartij”), alsmede op alle wijzigingen, aanvullingen en bijlagen behorend bij een aanbieding en/of een overeenkomst tussen R4E  en de wederpartij.

1.2 Door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden zijn op de onderhavige aanbiedingen en overeenkomsten niet van toepassing.

1.3 Er kan slechts worden afgeweken van deze voorwaarden door middel van tussen partijen overeengekomen, schriftelijk vastgelegde wijziging(en). Deze afwijking geldt uitsluitend voor de desbetreffende overeenkomst.

1.4 Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig of niet uitvoerbaar zijn, dan zullen de overige bepalingen daardoor niet beïnvloed raken. Zij blijven onverminderd van kracht. De niet geldige bepaling of bepalingen worden vervangen door een of meer nieuwe bepalingen te formuleren die naar de aard en strekking de oorspronkelijke bepaling of bepalingen zo dicht mogelijk benaderen.  

Artikel 2 - Totstandkoming overeenkomst

2.1 Offertes van R4E  zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. De door R4E uitgebrachte offertes zijn geldig gedurende 14 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2 Ingeval R4E een offerte heeft verstrekt aan haar wederpartij, komt tussen R4E en haar wederpartij een overeenkomst tot stand nadat R4E  een door de wederpartij ondertekend exemplaar van de offerte heeft ontvangen.

2.3 Ingeval aan een opdracht geen offerte is voorafgegaan, komt tussen R4E en haar wederpartij geen overeenkomst tot stand totdat R4E de inhoud van de overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd. Voor opdrachten, werkzaamheden, overeenkomsten, waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd.

2.4 Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen op de overeenkomst zijn slechts bindend tussen partijen indien deze door R4E  schriftelijk zijn bevestigd.

2.5 R4E Brengt, voor bij en/of na het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van 50% in rekening van het totaalbedrag incl. Btw. Zodra deze voldaan is gaat R4E over tot inplannen en reserveren van het gehuurde.

Artikel 3 - Prijzen

3.1 Tenzij anders vermeld of anders tussen partijen overeengekomen zijn de door R4E gehanteerde prijzen vermeld in EURO en exclusief BTW.

3.2 Alle prijsopgaven zijn vrijblijvend. Opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de opgave geldende prijsbepalende factoren. Ingeval van een verhoging van prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren is R4E gerechtigd de tussen partijen overeengekomen prijs overeenkomstig te verhogen nadat R4E de wederpartij hier schriftelijk van op de hoogte heeft gesteld.

Artikel 4 - Betalingsvoorwaarden

4.1 Betaling dient netto te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking, door middel van contante betaling of storting of overmaking op een door R4E  van tevoren opgegeven bank- of girorekening. Betaling dient te geschieden binnen 14  dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.2 De door de bank aangegeven valutadag is bepalend en wordt als betalings dag aangemerkt.

4.3 Indien de wederpartij niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en heeft R4E zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist het recht om:  vanaf de factuurdatum een vertragingsrente in rekening te brengen van 1,5% per maand over het nog openstaande factuurbedrag;   alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen, welke laatste tenminste 15% van het verschuldigde bedrag bedragen  

4.4 Betaling van enig bedrag door de wederpartij strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom (op basis van de data van de facturen) en de lopende renten.

Artikel 5 - Levering en uitvoering bij huurovereenkomst

5.1 De levering van het voor verhuur bestemde materiaal (hierna “het gehuurde”) vindt plaats af het Magazijn van R4E te Westkapelle, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Verzending en transport dient te geschieden in door R4E bij het gehuurde verstrekte verpakking. Verzending en transport van het gehuurde geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij.

5.2 R4E verplicht zich de leveringstijden zoveel mogelijk in acht te nemen, doch R4E  is niet aansprakelijk voor overschrijding door haar opgegeven levertijd. Overschrijding van de levertijd verplicht R4E niet tot enige vergoeding en geeft de wederpartij evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden.

5.3 Indien de wederpartij het gehuurde niet na het verstrijken van de levertijd heeft afgenomen, staat dit materiaal te zijner beschikking opgeslagen, voor rekening en risico van de wederpartij.

5.4 De wederpartij wordt geacht bekend te zijn met de bediening van het gehuurde. Het is de wederpartij niet toegestaan enige wijziging aan het gehuurde aan te (laten) brengen. Het gehuurde is ter beschikking gesteld aan de wederpartij persoonlijk en zal uitsluitend door hemzelf en op zorgvuldige wijze worden gebruikt.

5.5 Vanaf het moment van levering ligt het risico van eventuele schade aan het gehuurde geheel bij de wederpartij.  

Artikel 6 - Eigendomsoverdracht bij koopovereenkomst

6.1 De levering van het voor verkoop bestemde materiaal (hierna “het gekochte”) vindt plaats af het bedrijf van R4E, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Verzending en transport van het gekochte geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij.

6.2 Vanaf het moment van levering ligt het risico van eventuele schade aan het gekochte geheel bij de wederpartij.

Artikel 7 - Verzekering

7.1 De wederpartij is verplicht zorg te dragen voor bewaking van het materiaal indien het materiaal gedurende de nacht op locatie aanwezig blijft. Indien de wederpartij hierin niet kan of wil voorzien, is R4E gerechtigd hiervoor een beveiligingsbedrijf in te huren. Alle hieruit voorvloeiende kosten zijn voor rekening van de wederpartij.

7.2 De wederpartij is verplicht zorg te dragen voor een toereikende verzekering van het materiaal, indien het materiaal gedurende de nacht op locatie aanwezig blijft.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

8.1 Alle schade, die direct of indirect ontstaat door het niet of niet goed functioneren van het materiaal is voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij deze is ontstaan door opzet of grove schuld van R4E. Feiten en omstandigheden, welke voor de wederpartij de mogelijkheid tot het gebruik van het materiaal verminderen, ontslaan hem niet van de verplichtingen op grond van deze overeenkomst.

8.2 Ingeval het gehuurde door welke oorzaak ook, beschadigd of gestolen wordt, dient de wederpartij dit omgaand aan R4E  te melden en haar om instructies te vragen. Bij diefstal van het gehuurde verplicht de wederpartij zich bovendien hiervan zo spoedig mogelijk aangifte te doen bij de politie van de plaats waar de diefstal plaatsvond. R4E  is gerechtigd alle schade te verhalen op wederpartij indien er sprake is van losse verhuur zonder bediening.

8.3 R4E aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid inzake zaken van de wederpartij of derden die ter beschikking zijn gesteld van R4E, behoudens opzet c.q. grove schuld van R4E.

8.4 Onverminderd het bepaalde in dit artikel wordt de eventuele aansprakelijkheid van R4E  beperkt tot het netto factuur bedrag van de opdracht waarmee de gestelde aansprakelijkheid verband houdt.

Artikel 9 - Annulering

9.1 Ingeval van annulering door de wederpartij van de huurovereenkomst geldt het volgende:

Annuleringen dienen door de wederpartij schriftelijk plaats te vinden.

Bij annulering minder dan 1 week voor aanvang van de boekingsperiode is R4E  gerechtigd een vergoeding van 50% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht worden.

Bij annulering bij aanvang van de boekingsperiode wordt een vergoeding van 100% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.

Artikel 10 – Waarborg

10.1 R4E  kan bij het aangaan van een huurovereenkomst met de wederpartij een waarborgsom overeenkomen. R4E behoudt zich het recht voor haar verplichting tot terugbetaling van de borgsom te verrekenen met hetgeen R4E op de wederpartij te vorderen heeft, zonder dat de wederpartij een beroep kan doen op zodanige verrekening.

10.2 Aan het einde van de overeengekomen huurtermijn zal de waarborgsom worden terugbetaald nadat het gehuurde is geretourneerd en R4E  niets meer van de wederpartij heeft te vorderen.

Artikel 11 - Vrijwaring

11.1 De wederpartij is verplicht R4E  te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle eventuele aanspraken tot schadevergoeding van derden wegens of in verband met het gebruik van het gehuurde, in de ruimste zin. 

Artikel 12 - Reclames

12.1 De wederpartij dient het materiaal terstond bij levering te controleren op eventuele gebreken. Klachten dienen binnen 24 uur na levering schriftelijk zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de aard en grond van de klachten. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het materiaal te hebben goedgekeurd.

12.2 Indien de wederpartij R4E mededeelt dat er gebreken aan het materiaal kleven, verplicht R4E zich in te spannen de gebreken te verhelpen en/of het materiaal te vervangen, zonder dat de wederpartij recht heeft op enige vergoeding.

Artikel 13 – Overmacht

13.1 Ingeval van overmacht wordt de uitvoering van een overeenkomst voor de duur daarvan opgeschort, zonder dat de wederpartij aanspraken kan maken op schadevergoeding en/of de overeenkomst kan ontbinden. Bij blijvende overmacht of een overmacht situatie welke langer dan 30 dagen voortduurt is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat R4E daardoor schadeplichtig wordt en zonder dat dit wederpartij ontslaat van zijn verplichting de reeds geleverde prestaties te betalen.

13.2 Onder overmacht wordt verstaan een onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming door R4E redelijkerwijs niet meer kan worden gevergd, waaronder tenminste begrepen: oorlog, rellen, watersnood, stakingen, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen (zoals in- en uitvoerverboden en contingenteringen) en bedrijfsstoringen bij R4E  of haar leveranciers.

Artikel 14 - Opschorting en ontbinding

14.1 Indien de wederpartij een of meer contractuele verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is R4E gerechtigd zonder gehouden te zijn tot een schadevergoeding, haar prestatie(s) op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

14.2 Onverminderd haar overige rechten kan R4E de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk beëindigen zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding indien:  de wederpartij zijn opeisbare schulden onbetaald laat;

het faillissement of surseance van betaling van de wederpartij wordt aangevraagd;

de wederpartij – indien het een privépersoon betreft - komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

de wederpartij zijn bedrijfsvoering staakt, het bedrijf (gedeeltelijk) overdraagt, of de doelstelling van het bedrijf wijzigt.

Artikel 15 - Retournering van het gehuurde

15.1 Het gehuurde dient na beëindiging van de huurovereenkomst terstond, dat wil zeggen op dezelfde dag waarop de huurovereenkomst eindigt in de staat waarin het zich bevond bij de levering te worden terugbezorgd bij R4E, bij gebreke waarvan de wederpartij een boete is verschuldigd van het daghuurbedrag per dag.

  

Artikel 16 - Geschillen en toepasselijk recht

16.1 Alle geschillen welke voortvloeien uit de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Middelburg.

16.2 Op alle rechtsverhoudingen tussen R4E en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.